TAPP 30 dni na test Gwarancja Satysfakcji

Promocja Gwarancja Satysfakcji Regulamin

 1. Małgorzata Skórecka, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Go Green Distribution Michał Skórecki, Małgorzata Skórecka Spółka Cywilna, NIP: 5361770756 oraz REGON: 385713990 oraz Michał Skórecki, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Go Green Distribution Michał Skórecki, Małgorzata Skórecka Spółka Cywilna, NIP: 5992813920 , REGON: 385714020, działającymi wspólnie w ramach spółki cywilnej Go Green Distribution Michał Skórecki, Małgorzata Skórecka Spółka Cywilna, numer NIP 5361946445, prowadząca działalność pod adresem ul. ks. Jana Ignacego Skorupki nr 12, 05-120 Legionowo, jako Dystrybutor produktów marki Tapp Water Sl, zwana w dalszej części Regulaminu „Organizatorem”, jest organizatorem promocji „Gwarancja satysfakcji”. Promocja polega na możliwości przetestowania filtrów do wody marki Tapp Water, zakupionych zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym regulaminie, zwanym w dalszej części „Regulamin”. Akcja promocyjna skierowana jest do Uczestników, spełniających warunki określone w niniejszym Regulaminie a warunkiem udziału w Promocji jest dokonanie przez Uczestnika zakupu Produktu objętego Promocją, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, zwana w dalszej części „Promocją”.
 2. Udział w promocji jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu.
 3. Promocja organizowana jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i trwa od 18 maja 2020 do 31 grudnia 2020 roku.
 4. Promocja obejmuje następujące produkty filtrów do wody: Tapp 1, Tapp 2 Twist, Tapp 2 Click, Tapp 1s., zwane dalej „Produktem”.
 5. W Promocji może uczestniczyć osoba pełnoletnia, także osoba prowadząca działalność gospodarczą i nabywająca Produkt w jej ramach, posiadająca rachunek bankowy, prowadzony przez bank z siedzibą na terytorium RP, zwana dalej „Uczestnikiem”, która w okresie trwania Promocji dokona zakupu jednego z Produktów wskazanych w pkt. 4 i zwróci go w ramach niniejszej Promocji, zgodnie z warunkami Regulaminu.
 6. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Promocji tylko raz z wyłączeniem osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym z Uczestnikiem Promocji, który wcześniej dokonał takiego zakupu Produktu i zwrócił go w ramach niniejszej Promocji.
 7. Aby wziąć udział w Promocji: Produkt musi być utrzymywany zgodnie z dostarczonymi instrukcjami. Produkt nie może być przedmiotem umowy sprzedaży, najmu, dzierżawy lub innej umowy, w wyniku której osoba trzecia mogłaby mieć jakiekolwiek roszczenie w stosunku do Organizatora z tytułu Promocji.
 8. Zwrot Produktu jest możliwy jedynie w oryginalnym opakowaniu z widoczną nazwą Dystrybutora na etykiecie, z kopią dowodu zakupu, na którym jest widoczna nazwa oraz data zakupu. Zwracany produkt musi być kompletny, tj. w momencie zwrotu musi zawierać te same elementy wewnętrzne i zewnętrzne, które istniały przy jego zakupie przez Uczestnika.
 9. Promocja umożliwia Uczestnikowi testowanie zakupionego Produktu przez okres maksymalnie 30 dni od daty jego otrzymania i jego zwrot bez podania przyczyny.
 10. Uczestnik, który zdecyduje się zwrócić Produkt w ramach Promocji ma prawo do otrzymania pełnego zwrotu pieniędzy, pod warunkiem, że powiadomi on Organizatora o zwrocie Produktu w ciągu 30 dni od dnia otrzymania Produktu i spełni wszystkie warunki określone w Regulaminie. W celu zwrotu Produktu, należy skontaktować się z Organizatorem wysyłając wiadomość e-mail na adres [email protected] z załączonym wypełnionym formularzem zwrotu.
 11. Uczestnik zobowiązany jest do zwrotu Produktu w ciągu 14 dni kalendarzowych od przesłania informacji o zwrocie Produktu. Koszt wysyłki zwrotnej pokrywa Uczestnik.
 12. Organizator nie będzie przyjmował zwrotu Produktu, który uległ uszkodzeniu w czasie transportu w wyniku jego niewłaściwego zapakowania lub został uszkodzony z powodu braku odpowiedniej dbałości o Produkt, w tym nie może posiadać żadnych uszkodzeń mechanicznych.
 13. Jeżeli Uczestnik skorzysta z prawa zwrotu Produktu, otrzyma pełny zwrot ceny zapłaconej za zamówiony Produkt. Zwrot kosztów do Uczestnika nastąpi do 14 dni od dnia otrzymania Produktu, na wskazany numer rachunku bankowego.
 14. Niniejszy Regulamin Promocji nie ogranicza, ani nie modyfikuje jakichkolwiek praw przysługujących Uczestnikowi na mocy polskiego Kodeksu Cywilnego, lecz jedynie je uzupełnia i dostępny jest na stronie www. tappwater.pl
 15. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień Regulaminu jest „Organizator”. Dane osobowe przekazane przez
  Uczestników w związku z zakupem Produktu zgodnie z Regulaminem są gromadzone i wykorzystywane przez Organizatora wyłącznie w celu przeprowadzenia Promocji.
 16. Dane osobowe Uczestników Promocji będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa o ochronie danych osobowych, tj. W szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych („RODO”) oraz zgodnie z innymi wydanymi na jego podstawie polskimi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w związku z ochroną danych osobowych.
 17. Administrator szanuje prawo do prywatności i dba o bezpieczeństwo danych. W tym celu używa m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).
 18. Dane osobowe Uczestników podawane tj.: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer rachunku bankowego wraz z nazwą banku, adres email, numer telefonu są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych, służą jedynie przeprowadzeniu Promocji, w szczególności zwrotu Uczestnikowi ceny za Produkt w przypadku skorzystania z prawa do zwrotu lub rozpatrzenia ewentualnej reklamacji.
 19. Dane osobowe Uczestników przetwarzane są w celach:
  a. Udziału Uczestnika w Promocji i realizacji Promocji,
  b. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności Uczestników w zakresie i celu zgodnym za zgodą wyrażoną przez Uczestnika,
  c. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z udziałem Uczestnika w Promocji, w tym w związku z postępowaniami reklamacyjnymi lub przetwarzaniem danych osobowych Uczestnika,
 20. Uczestnik ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi.
 21. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: [email protected]
 22. Administrator ma prawo udostępniać dane osobowe Uczestnika innym podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
 23. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
 24. Reklamacje dotyczące przeprowadzenia Promocji mogą składać wyłącznie Uczestnicy Promocji, poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres [email protected]